Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Arti
2 Km Rajkumari
3 Raja Chaudhary
4 Km Shanti
5 Karan Kumar
6 Rohit Kumar
7 Akash Chaudhary
8 Km Neelam
9 Km Savita
10 Km Sabina
11 Km Shanti
12 Nandini Kumari
13 Akanksha Singh
14 Babli Mishra
15 Km Anchal Singh
16 Km Lucky Singh
17 Preeti Singh
18 Km Rekha Singh
19 Priyanshi Srivastava
20 Suman
21 Hemraj
22 Km Sarita
23 Anuj Kumar Bhashkar
24 Sidhant Kumar
25 Amrendra Kumar Verma
26 Surendra Verma
27 Navdeep Kumar
28 Km Kiran
29 Sanad Kumar
30 Km Neraj Lata Bhashkar
31 Km Jailalita Bhashkar