Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Kajal Pandey
2 Shivani Pandey
3 Rishu Dubey
4 Madhu Srivastava
5 Ritu Mishra
6 Km Swati Sinha
7 Surya Kant
8 Indrajeet
9 Gulshan Kumar
10 Rahul Kumar Joshi
11 Rahul Prakash Samdarshi
12 Kumari Dipa
13 Anupama
14 Km Sunita
15 Km Indra Pari
16 Priyanka
17 Anju Kumari
18 Nisha Kumari
19 Sukhanath
20 Rambali
21 Suraj Dev
22 Surajdev Singh
23 Hare Ram Singh
24 Dayaram
25 Balmiki
26 Ranratn Kumar
27 Km Arati
28 Km Priyanka
29 Km Prachi Singh Shah
30 Km Archana
31 SHWETA