Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Sheetal Sharma
2 Gargi Bhatnagar
3 Arthiksha Hada
4 Mahima Sharma
5 Sakshi Chouhan
6 Kiran Sharma
7 Meenakshi Verma
8 Kajal Salvi
9 Gorwanti Shakyawal
10 Nikhil Salvi
11 Kavita Shakyawal
12 Nikita Kumari Nayak
13 Nisha Kumari Nayak
14 Karishma Bairwa
15 Santosh Bairwa
16 Kajal Shakyawal
17 Urmila Berwa
18 Sunil Meghwal
19 Shilpa Meena
20 Jyoti Meena
21 Jyoti Meena
22 Kavita Meena
23 Neetu Meena
24 Khushboo Meena
25 Mannu Kumari
26 Muklesh Kumari Meena
27 Ram Shila Meena
28 Nikita Meena
29 Seema Meena
30 Kuldeep