Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Payal
2 Arun
3 Dinki Jain
4 Sapna
5 Dheeraj
6 Kalsum Khanam
7 Yogesh
8 Satveer
9 Rajni
10 Sandeep
11 Manseeda
12 Ganguli
13 Sangeeta
14 Rani
15 Kshma Rani
16 Pinki
17 Lakshmi
18 Neelam
19 Sarvesh Kumar
20 Sarvesh Kumar
21 Bhupender
22 Braham
23 Sonu
24 Manish
25 Gopal
26 Radha
27 Janista
28 Ravi Kumar
29 Kripa
30 Tehsima
31 Dheeraj