Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Km Priyanka Paswan
2 Km Sudha
3 Km Khushboo Paswan
4 Monu Kumar
5 Suraj Chaudhary
6 Arun Kumar
7 Km Pooja Kumari
8 Anil Kumar
9 Akhilesh Kumar
10 Km Kavita Kumari
11 Sunil Kumar
12 Satendra Kumar
13 Anjali Kumari
14 Amresh Kumar
15 Ajay Bharti
16 Vishanu Bharti
17 Km Divya Ranjana
18 Brijesh Bahadur
19 Deepak Kumar
20 Vikas Bharti
21 Dinesh Kumar Bharati
22 Ravi Prakash
23 Shailendra Kumar Gautam
24 Prince Pratap
25 Km Priti Upadhyay
26 Km Firdoushjahan
27 Km Nandni Rai
28 Km Aastha Srivastava
29 Km Ankita Srivastava
30 Km Gitanjali Tripathi