Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Ankit Kumar
2 Km Anjali Kumari
3 Km Vishikha
4 Km Manju Diwakar
5 Veerpal
6 Vivek Pratap Singh
7 Km Nikita Sagar
8 Km Lavita
9 Km Vibhuti
10 Km Shivangi
11 Ashutosh
12 Himanshu Kumar
13 Km Ahana
14 Sunil Kumar
15 Rakshit Kumar
16 Km Varsha
17 Jaspal
18 Ashish Kumar
19 Vijay Pratap Singh
20 Shubham Kumar
21 Sandeep Kumar
22 Km Aarti
23 Km Arti
24 Shekhar Singh
25 Km Meera
26 Renu
27 Sunil
28 Km Suman Rani
29 Km Pooja
30 Rajat Singh
31 Km Pinki
32 Vishal Singh
33 Km Poonam