Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Ravi
2 Anuj Kumar
3 Ankit Kumar
4 Shiv Sagar
5 Saurabh Kumar
6 Rajat
7 Km Anshu
8 Shubham
9 Arun
10 Ravi Singh
11 Arjun Singh
12 Sandeep Singh
13 Amit Singh
14 Km Asha
15 Ajay
16 Km Priyanka
17 Km Radha
18 Vivek Rana
19 Km Soni
20 Km Geeta Rani
21 Ajay Singh Rana
22 Laxman Singh
23 Km Lalita
24 Pawan Kumar
25 Vinod Singh
26 Km Bharti
27 Km Sony