Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Mohan Raika
2 Saroja Raita
3 Geetanjali Paik
4 Gopinath Raita
5 Krushna Chandra Raita
6 Narayan Sabar
7 Niranjan Dalai
8 Niya Sarkar Bhuyan
9 Mahesha Badaparaja
10 Shilipa Dalai
11 Shyam Ghana Raita
12 Pradeep Kumar Paik
13 Jitendra Nayak
14 Gayatri Behera
15 Chandra Sekhar Mallik
16 Laxmi Kanta Mallik
17 Satyananda Nayak
18 Rasmi Ranjan Behera
19 Soumya Ranjan Behera
20 Akshya Gamango
21 Sarwan Kumar Raita
22 Anadi Raita
23 Sanjaya Paik
24 Krutibas Pradhani
25 Chumuki Raita
26 Sitanjali Dalabehera
27 Sanjukta Mandal