Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Longtsala P Sangtam
2 Thronglise Sngtam
3 Sekhumla T
4 Alisu Sangtam
5 Atsala
6 Tsapila S Sangtam
7 Aboli B Sumi
8 Huthuka Kibami
9 Rothingla T
10 Staylon Anar
11 Lempanshe Tikhir
12 C Serichum Sangtam
13 Elena H Rose
14 Asizi Z
15 Akhala J Sangtam
16 Shokhumla
17 Bolivi Sumi
18 Longtila Sangtam
19 Tsasela L Sangtam
20 Tsulinla K Yimchunger
21 Azila S Natsar
22 Bitangse T Sangtam
23 Shakpenthsi
24 Yamtokiu S
25 Rosela
26 Yangtan K