Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Thsavise T Sangtam
2 Livino K Sumi
3 Visula
4 Thonglila Sangtam
5 Vini Aye
6 Lemjung Y Sangtam
7 Akhumla Mongzar
8 Setinglila T Sangtam
9 Sethsala
10 Polobali Yeputho
11 Atila K Yimchunger
12 Tsarobi Sangtam
13 Lajumong K
14 Yangtsaba T Sangtam
15 Rose Sangtam
16 Virinto T Tikhir
17 Khumong
18 Tsichumla Sangtam
19 Longdi
20 Rangchopila T Sangtam
21 Longtichum Sangtam
22 Khumrili
23 Alemla Yingphithongru
24 Ruthli B Sumi
25 Ariba Yingphithongru
26 Telimla R Tikhir
27 Akhumla S Sangtam
28 Alongba T
29 Apong T