Skill Development in Aspirational District
loader
Candidate Details
«« Go Back
S.No Name
1 Varsha Pandey
2 Sulekha Kumari Chaubey
3 Km Sonali Pathak
4 Jyoti Tiwari
5 Sneha Goswami
6 Km Kalpna Singh
7 Shiva
8 Km Divya Sonker
9 Nidhi Kumari
10 Km Kriti Sonkar
11 Km Manjul Sonkar
12 Km Renu
13 Sarvesh Sonkar
14 Manish Kumar
15 Manish Kumar Bharti
16 Pankaj Kumar
17 Indradev
18 Ajay Kumar Gautam
19 Arvind
20 Prince Kumar
21 Sandhya Kumari
22 Mamata Kumari
23 Manish Kumar
24 Rohit Kumar Singh
25 Km Priya Sonkar
26 Vikash Sonkar
27 Amaresh
28 Uday Kumar
29 Babaloo Kumar
30 Dharmendra Kumar